Právo na odstoupení

Právo na odstoupení

(Spotřebitelem je jakákoli fyzická osoba, která uzavírá právní transakci za účelem, který není převážně obchodní ani nezávislou profesní činností.)

Právo na odstoupení

Právo na odstoupení
Máte právo zrušit tuto smlouvu do 14 dnů bez udání důvodu.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 dní ode dne

  • na které jste vy nebo vámi jmenovaná třetí osoba, která není dopravcem, převzali nebo převzali zboží, pokud jste objednali jedno nebo více zboží v rámci jednotné objednávky a tyto jsou nebo budou dodány jednotně;
  • na které jste vy nebo vámi jmenovaná třetí osoba, která není přepravcem, převzala nebo převzala poslední zboží za předpokladu, že jste objednali několik zboží v rámci jedné objednávky a toto zboží je dodáváno samostatně;

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení, musíte nás informovat (Escape Welt GmbH, Oststr. 20, 04317 Lipsko, telefonní číslo: 0173 310 91 81, e-mailová adresa: info@escapewelt.de) prostřednictvím jasného prohlášení (např. poštou zaslaným dopisem, faxem nebo e-mailem) o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné.

Ke splnění termínu zrušení stačí zaslat oznámení o uplatnění práva na zrušení před uplynutím doby zrušení.

Důsledky odstoupení

Pokud odstoupíte od této smlouvy, dáme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů, které vyplývají z výběru jiného typu doručení, než je nejlevnější standardní dodávka, kterou nabízíme mít), které mají být splaceny okamžitě a nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem zrušení této smlouvy. Pro toto vrácení použijeme stejné platební prostředky, které jste použili pro původní transakci, pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného; V žádném případě vám nebudou za tuto splátku účtovány žádné poplatky.

Můžeme odmítnout vrácení, dokud nedostaneme zboží zpět nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží máte okamžitě a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nás informujete o zrušení této smlouvy

LVI GmbH

c / o Escape Welt GmbH

Zweenf further Str.9
04827 Gerichshain
Německo


vrátit nebo předat. Lhůta je dodržena, pokud odešlete zboží před uplynutím lhůty 14 dnů.

Nesete přímé náklady na vrácení zboží.

Jakoukoli ztrátu hodnoty zboží musíte zaplatit, pouze pokud je tato ztráta hodnoty způsobena manipulací se zbožím, která není nutná ke kontrole povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Důvody pro vyloučení nebo ukončení platnosti

Právo na odstoupení se nevztahuje na smlouvy

  • pro dodání zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo určení spotřebitelem nebo které je jasně přizpůsobeno jeho osobním potřebám;
  • pro dodávku zboží, které se může rychle zkazit nebo jehož datum exspirace by bylo rychle překročeno;
  • za dodávku alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření smlouvy, ale která může být dodána nejdříve 30 dnů po uzavření smlouvy a jejichž aktuální hodnota závisí na výkyvech na trhu, na kterém má podnikatel žádný vliv;
  • pro doručování novin, časopisů nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném.

V případě smluv právo na odstoupení předčasně zaniká

  • pro dodávku zapečetěného zboží, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny, pokud byla jeho plomba po dodání odstraněna;
  • pro dodání zboží, pokud bylo z důvodu své povahy po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím;
  • pro dodávku zvukových nebo obrazových záznamů nebo počítačového softwaru v zapečetěném obalu, pokud byla po dodání odstraněna pečeť.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Chcete-li zrušit smlouvu, vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět.)

- společnosti LVI GmbH c / o Escape Welt GmbH, Zweenf furtherstr. 9, 04827 Gerichshain, e-mailová adresa: info@escapewelt.de:

- Já / my (*) tímto rušíme mnou / námi uzavřenou smlouvu o koupi následujícího zboží (*) /
poskytování následující služby (*)

- Objednáno dne (*) / přijato dne (*)

- jméno spotřebitele (spotřebitelů)
- adresa spotřebitele (spotřebitelů)
- Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze při oznámení na papíře)
- datum

(*) Nehodící se škrtněte.