Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie
De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt
als u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u
persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in
onze gegevensbeschermingsverklaring onder deze tekst.

Gegevensverzameling op deze website
Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder.
U vindt hun contactgegevens in het impressum van deze website.
Hoe verzamelen we uw gegevens?
Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kan zijn voor. Bijvoorbeeld
gegevens die u invoert in een contactformulier.
Andere gegevens worden automatisch geregistreerd door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn
voornamelijk technische gegevens (bijv. Internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de paginaweergave). Het
verzamelen van deze gegevens automatisch zodra u deze site betreedt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos is. Andere
gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U hebt te allen tijde het recht
om kosteloos informatie over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens te ontvangen . U heeft ook het recht
om correctie of verwijdering van deze gegevens te vragen.
Als u nog vragen heeft over gegevensbescherming, kunt u op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de juridische kennisgeving wordt vermeld . U heeft ook het
recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
U heeft ook het recht
om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt . Details zijn te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring onder
"Recht op beperking van de verwerking".

Analysetools en tools van derde partijen
Bij het bezoeken van deze website kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk
met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. Uw surfgedrag wordt
doorgaans anoniem geanalyseerd ; het surfgedrag kan niet naar jou worden herleid.
U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken.
Gedetailleerde informatie over deze tools en uw bezwaarmogelijkheden vindt u in de
volgende gegevensbeschermingsverklaring.

2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

Externe hosting
Deze website wordt gehost door een externe serviceprovider (hoster). De persoonlijke gegevens
die op deze website worden geregistreerd, worden opgeslagen op de servers van de host. Dit kan v.
een. be IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens,
namen, toegang tot websites en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.
De hoster wordt gebruikt om het contract met onze potentiële en
bestaande klanten na te komen (Art. 6 Par. 1 lit. b AVG ) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte
levering van ons online aanbod door een professionele provider ( Art. 6 lid 1 lit. f AVG).
Onze host zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit nodig is om aan haar prestatieverplichtingen te voldoen
en onze instructies met betrekking tot deze gegevens op te volgen.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming
De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw
persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake
gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld.
Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze
gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe
en met welk doel dit wordt gedaan.
Wij wijzen erop dat datatransmissie via internet (bijv. Bij communicatie per e-mail)
beveiligingslekken kan hebben . Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet
mogelijk.

Let op de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:
Escape Welt GmbH
Oststraße 20
04317 Leipzig
Registratierechtbank: Arrondissementsrechtbank Leipzig
Registratienummer: HRB 36466 Bevoegde
vertegenwoordiger: Ilja Konotopchenko
Telefoon: +49 173 31 091 81
E-mail: info @ escapewelt. de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen overgaat


beslist over de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.) .

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt
uw toestemming op elk moment intrekken. Een informele e-mail aan ons is voldoende.
De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.
Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen en tegen
directe reclame (artikel 21 AVG)

INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING OP BASIS VAN ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F
AVG, U HEEFT HET RECHT TE
ALLEN TIJDE TE BEZWAAR TE ZETTEN OP DE VERWERKING VAN UW
PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIALE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN
DEZE BEPALINGEN. NAAR DE RELEVANTE RECHTSGRONDSLAG WAAROP VERWERKING VEREIST IS,
KAN IN DIT PRIVACYBELEID WORDEN VERWEZEN . ALS U laadt de oppositie,
We zullen uw persoonlijke informatie hebben niet verwerken, IT
Als we er VERPLICHTE BESCHERMING goede doelen voor het verwerken van
bewijzen hun belangen, rechten en vrijheden van wegen of
DE VERWERKING WORDT GEBRUIKT VOOR HET BIJSTAND, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN
JURIDISCHE VORDERINGEN (BEZWAAR VOLGENS ARTIKEL 21, PARAGRAAF 1 AVG).
INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAME,
HEBT U HET RECHT
OP ELK
MOMENT TE BEZWAAR TE ZETTEN OP DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE RECLAME; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER IN
VERBAND MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. ALS U BEZWAAR HEBT,
ZULLEN UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER WORDEN GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAME (BEZWAAR VOLGENS
ARTIKEL 21 ( 2) AVG).

Recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
In geval van schendingen van de AVG heeft de betrokkene het recht om een ​​klacht in te dienen bij een
toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van zijn gewone verblijfplaats, zijn werkplek
of de plaats van de vermeende overtreding. Het recht om een ​​klacht in te dienen bestaat onverminderd andere
administratieve of gerechtelijke maatregelen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht om gegevens die wij
automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract,
aan u of een derde te laten overhandigen in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat . Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke
aanvraagt, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-codering
Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals
bestellingen of vragen die u ons als site-exploitant stuurt.
U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van
"http: //" in "https: //" en aan het slotsymbool in uw browserregel.
Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt, niet
door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en correctie
U hebt het recht op gratis
informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvanger en het
doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op correctie of verwijdering van deze gegevens op elk moment in het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen . U kunt
op elk moment
contact met ons opnemen op het adres dat in de juridische kennisgeving wordt vermeld als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonlijke gegevens .

Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.
U kunt op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de juridische kennisgeving wordt vermeld. Het recht
op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens betwist, hebben we
meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de test heeft u het recht
om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is / gebeurt, kunt u in
plaats van verwijdering verzoeken om beperking van de gegevensverwerking.
Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft om
juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of te doen
gelden , heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt in plaats van te worden verwijderd.
Als u bezwaar heeft gemaakt in overeenstemming met artikel 21, lid 1 AVG, moeten
uw belangen en die van ons worden afgewogen . Zolang nog niet duidelijk is wiens belangen
prevaleren, heeft u het recht
te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens .

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens -
afgezien van de opslag ervan - alleen worden toegestaan ​​met uw toestemming of voor het instellen, uitoefenen of
verdedigen van juridische claims of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of
rechtspersoon. of om redenen van groot openbaar belang
verwerkt door de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen reclame-e-mails
Wij maken
hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de afdrukverplichting voor het verzenden van ongevraagde reclame- en informatiemateriaal. De
exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van
advertentie-informatie, zoals spam-e-mails.

4. Gegevensverzameling op deze website

Cookies
Onze website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden en
veroorzaken geen schade aan uw apparaat. Ze worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie
(sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw apparaat opgeslagen . Sessiecookies
worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw apparaat
opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of uw webbrowser ze automatisch oplost.
In sommige gevallen kunnen ook cookies van externe bedrijven op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u
onze website bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde
Diensten van derden (bijv. Cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).
Cookies hebben verschillende functies. Talrijke cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde
websitefuncties niet zouden werken zonder hen (bijv. De winkelwagenfunctie of de weergave
van video's). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven.
Cookies die
nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies te bieden (bijv. Winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op
basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang
bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van haar diensten.
Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. Toestemming voor het opslaan van
cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt a AVG; de
toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en
alleen cookies in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten
en het automatisch verwijderen van cookies activeren wanneer u de browser sluit. Als
cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.
Voor zover cookies worden gebruikt door derde bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover apart
informeren in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring en, indien nodig, uw toestemming vragen.

Serverlogbestanden
De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden
, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:
browsertype en browserversie
, gebruikt besturingssysteem,
verwijzende URL,
hostnaam van de toegangscomputer,
tijdstip van serververzoek,
IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.
Deze gegevens worden geregistreerd op basis van art. 6 lid 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft
een gerechtvaardigd belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten
de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier
Als u ons vragen stelt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het
aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven,
door ons opgeslagen met het oog op het verwerken van het verzoek en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw
toestemming.
Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 (1) (b) AVG, op voorwaarde dat uw verzoek verband houdt met
de uitvoering van een contract of
nodig is om precontractuele maatregelen uit te voeren . In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de
effectieve verwerking van de vragen die naar ons worden gestuurd (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG) of op de uwe.
Toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG) indien gevraagd.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons
vraagt ​​deze te verwijderen , uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is
(bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen -
in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Aanvragen per e-mail, telefoon of fax
Als u contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of fax, wordt uw aanvraag, inclusief alle daaruit afgeleide
persoonsgegevens (naam, aanvraag),
door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking. uw verzoek . Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.
Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 (1) (b) AVG, op voorwaarde dat uw verzoek verband houdt met
de uitvoering van een contract of
nodig is om precontractuele maatregelen uit te voeren . In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 Para. 1 lit. a
GDPR) en / of op onze legitieme belangen (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR), aangezien we een legitieme
Geïnteresseerd zijn in de effectieve afhandeling van de aan ons gerichte vragen.
De gegevens die u ons via contactverzoeken stuurt, blijven bij ons totdat u ons
verzoekt deze te verwijderen , uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is
(bijv. Nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen -
in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Reactiefunctie op deze website
Voor de commentaarfunctie op deze pagina wordt naast uw commentaar ook informatie over het tijdstip waarop
de reactie is gemaakt, uw e-mailadres en, als u niet anoniem plaatst, de door u
gekozen gebruikersnaam opgeslagen. .

Opslag van het IP-adres
Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van de gebruikers die commentaren schrijven. Aangezien we
reacties op deze website niet controleren voordat ze geactiveerd zijn, hebben we deze gegevens nodig
om bij juridische overtredingen zoals beledigingen of propaganda actie te kunnen ondernemen tegen de auteur.
Bewaartermijn van de opmerkingen
De opmerkingen en de bijbehorende gegevens (bijv.IP-adres) worden opgeslagen en blijven
op deze website totdat de becommentarieerde inhoud volledig is verwijderd of de opmerkingen om
juridische redenen (bijv. Aanstootgevende opmerkingen) moeten worden verwijderd.

Rechtsgrondslag
De opmerkingen worden opgeslagen op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U
kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Een informeel e-mailbericht
aan ons is hiervoor voldoende . De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die al hebben plaatsgevonden, blijft
onaangetast door de herroeping .

5. Sociale media
Plug-
ins voor sociale media met Shariff Deze website gebruikt plug-ins van sociale media (bijv. Facebook, Twitter, Instagram,
Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

U kunt de plug-ins meestal herkennen aan hun respectieve social media-logo's. Om
de gegevensbescherming op deze website te garanderen, gebruiken we deze plug-ins alleen samen met de
zogenaamde "Shariff" -oplossing. Deze applicatie voorkomt dat de plug-ins die op deze website zijn geïntegreerd,
gegevens overdragen aan de respectieve provider wanneer de pagina voor het eerst wordt geopend.
Alleen wanneer u de betreffende plug-in activeert door op de bijbehorende knop te klikken, wordt een
directe verbinding met de server van de provider tot stand gebracht (toestemming). Zodra u de plug-in activeert
, ontvangt de betreffende aanbieder de informatie dat u met uw IP-adres deze website heeft bezocht.
Als u tegelijkertijd op uw respectieve sociale media-account (bijv. Facebook) bent ingelogd, kan de
betreffende aanbieder uw bezoek aan deze website aan uw gebruikersaccount toewijzen.
Het activeren van de plug-in is een toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, onder a) AVG,
u kunt deze toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken.

Facebook-plug-ins (Like & Share-knop)
Plug-ins van het sociale netwerk Facebook zijn op deze website geïntegreerd. De aanbieder van deze dienst is
Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens
Facebook zullen de verzamelde gegevens echter ook worden overgedragen naar de VS en andere derde landen.
U herkent de Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo of de "Vind ik leuk" -knop op deze
website. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Wanneer u deze website bezoekt, maakt de plug-in een directe verbinding tussen uw browser
en de Facebook-server. Facebook ontvangt
daardoor de informatie dat u met uw IP-adres deze website heeft bezocht. Als u op de Facebook-knop "Vind ik leuk" klikt terwijl u
bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van deze website
linken aan uw Facebook-profiel . Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan deze website aan uw gebruikersaccount koppelen. We willen erop wijzen
dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het
gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in
het privacybeleid van Facebook op:

https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.
Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch dieser Website Ihrem Facebook-Nutzerkonto
zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.
Die Verwendung der Facebook Plugins erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der
Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an einer möglichst umfangreichen Sichtbarkeit in den Sozialen Medien.

Twitter-plug-in
Op deze website zijn functies van de Twitter-service geïntegreerd. Deze functies worden
aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Door
gebruik te maken van Twitter en de functie “Retweet” worden de websites die u bezoekt gekoppeld aan uw
Twitter-account en bekend gemaakt aan andere gebruikers. Daarbij worden ook gegevens naar Twitter verzonden
. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben van de inhoud van de
verzonden gegevens of het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie vindt u
in de gegevensbeschermingsverklaring van Twitter op:
https://twitter.com/de/privacy.
De Twitter-plug-in wordt gebruikt op basis van art. 6 lid 1 lit. f AVG. De
websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo breed mogelijke zichtbaarheid op
sociale media.
U kunt uw gegevensbeschermingsinstellingen op Twitter wijzigen in de accountinstellingen op
https://twitter.com/account/settings.

Instagram-plug-in
Op deze website zijn functies van de Instagram-service geïntegreerd. Deze functies worden
aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS.
Als je bent ingelogd op je Instagram-account, kun je
de inhoud van deze website linken aan je Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken . Hierdoor kan Instagram
uw bezoek aan deze website aan uw gebruikersaccount koppelen. We willen erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen
kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Instagram.
De opslag en analyse van de gegevens vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. f AVG. De
Website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo breed mogelijke zichtbaarheid op
sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. Toestemming voor het
opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt a
AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
Meer informatie hierover vind je in het privacybeleid van Instagram:
https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Tumblr-plug-in
Deze website maakt gebruik van knoppen van de Tumblr-service. De aanbieder is Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th
Floor, New York, NY 10010, VS.
Met deze knoppen kun je een bericht of een pagina op Tumblr delen of de
provider op Tumblr volgen. Als je een van onze websites oproept met de Tumblr-knop, maakt de
browser een directe verbinding met de Tumblr-servers. We hebben geen invloed op de
hoeveelheid gegevens die Tumblr verzamelt en verzendt met behulp van deze plug-in. Volgens de huidige status
worden het IP-adres van de gebruiker en de URL van de betreffende website verzonden.
De opslag en analyse van de gegevens vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. f AVG. De
De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo breed mogelijke zichtbaarheid op
sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. Toestemming voor het
opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt a
AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Tumblr op:
https://www.tumblr.com/privacy/de.

Pinterest-plug-in
Op deze website gebruiken we sociale plug-ins van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt beheerd door Pinterest
Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, VS ("Pinterest").
Wanneer u een pagina oproept die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met
de Pinterest-servers. De plug-in stuurt loggegevens naar de Pinterest-server in
de VS. Deze loggegevens kunnen uw IP-adres, het adres van de bezochte
websites, die ook Pinterest-functies bevatten, het type en de instellingen van de browser, de datum en
tijd van het verzoek, uw gebruik van Pinterest en cookies bevatten.
De opslag en analyse van de gegevens vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. f AVG. De
websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo breed mogelijke zichtbaarheid op
sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. Toestemming voor het
opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt a
AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
Meer informatie over het doel, de omvang en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door
Pinterest, evenals uw gerelateerde rechten en opties om uw privacy te beschermen, vindt u in
het privacybeleid van Pinterest:
https://policy.pinterest.com/de /privacybeleid.

6. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens
Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-
mailadres van u nodig en informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het
opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere
gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het
verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.
De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief vindt uitsluitend plaats op
basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). De toestemming die is gegeven voor de opslag van het
U kunt
de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment intrekken , bijvoorbeeld via de link "Uitschrijven" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de
gegevensverwerkingen die al hebben plaatsgevonden, blijft onaangetast door de herroeping.
De gegevens die u bij ons hebt opgeslagen om u aan te melden voor de nieuwsbrief, worden
door ons of de nieuwsbriefserviceprovider opgeslagen totdat u zich
afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd uit de nieuwsbriefdistributielijst nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Dit
heeft geen invloed op gegevens die we voor andere doeleinden hebben opgeslagen.
Nadat u van de nieuwsbriefdistributielijst bent verwijderd, wordt uw e-mailadres naar ons of de
De nieuwsbriefserviceprovider kan in een zwarte lijst worden opgeslagen om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens
uit de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens.
Dit dient zowel uw belang als ons belang in overeenstemming met de wettelijke vereisten
bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6 Par. 1 lit. f AVG). De
opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag op voorwaarde dat
uw belangen zwaarder wegen dan onze gerechtvaardigde belangen.

7. Plug-ins en tools
YouTube met uitgebreide gegevensbescherming
Deze website integreert video's van YouTube. De exploitant van de website is Google Ireland Limited ("Google"),
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
We gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube zorgt deze modus ervoor dat
YouTube geen informatie opslaat over bezoekers van deze website voordat ze de video bekijken
. De overdracht van gegevens aan YouTube-partners wordt echter
niet noodzakelijk uitgesloten door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus . Dit is hoe YouTube
verbinding maakt met het Google DoubleClick-netwerk, ongeacht of u een video bekijkt.
Zodra je op deze website een YouTube-video start, wordt er verbinding gemaakt met de
YouTube- servers . De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's u heeft bezocht.
Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube
in staat om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. U kunt dit voorkomen door uit te
loggen bij uw YouTube- account.
Bovendien kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw apparaat
opslaan. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie verkrijgen over bezoekers van deze website.
Deze informatie wordt onder meer gebruikt om videostatistieken op te nemen, gebruiksvriendelijkheid
om pogingen tot fraude te verbeteren en te voorkomen. De cookies blijven op uw apparaat totdat u ze
verwijdert.

Indien nodig kunnen verdere gegevensverwerkingen worden
gestart na het starten van een YouTube-video , waarop wij geen invloed hebben.
YouTube wordt gebruikt in het belang van een aansprekende presentatie van onze online aanbiedingen.
Dit vertegenwoordigt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, punt f AVG. Als een overeenkomstige
toestemming is gevraagd (bijv . Toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking
uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG. . 1 lit. a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in hun gegevensbeschermingsverklaring op:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Web Fonts
Deze pagina maakt gebruik van zogenaamde webfonts, die door Google ter beschikking worden gesteld, voor de uniforme weergave van fonts
. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de benodigde weblettertypen in uw
browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.
Hiervoor moet de browser die u gebruikt, verbinding maken met de Google-servers
. Hierdoor weet Google dat deze website is
bezocht via uw IP-adres . Het gebruik van Google WebFonts is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f AVG.
De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de uniforme weergave van het lettertype
seiner Webseite. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde (z. B. eine Einwilligung zur
Speicherung von Cookies), erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a
DSGVO; die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.
Wenn Ihr Browser Web Fonts nicht unterstützt, wird eine Standardschrift von Ihrem Computer genutzt.
Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unter
https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps
Deze site maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited
("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze
informatie wordt doorgaans verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten.
De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.
Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aansprekende presentatie van ons online
aanbod en om het vinden van de door ons op de website aangegeven plaatsen gemakkelijk te maken. Dit vertegenwoordigt
een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f AVG.
Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Die:
https://www.e-recht24.de